Lệnh Oracle

Chạy lệnh Oracle SQL Query từ Command Line / CMD

Để chạy Oracle SQL từ Command Linux / CMD chúng ta sử dụng câu lệnh sau: echo <sql_command> | sqlplus / as sysdba VD: Chạy Oracle SQL với quyền tài khoản oracle echo ‘SELECT INSTANCE_NAME, STATUS, DATABASE_STATUS FROM V$INSTANCE;’ | sqlplus / as sysdba VD: Chạy Oracle SQL với quyền tài khoản root su – […]

Các câu lệnh command Oracle Database thường dùng

Đầu tiên để sử dụng command của Oracle Database chúng ta đăng nhập với tài khoản oracle bằng command sau: su – oracle Câu lệnh / Command quản lý Oracle Listener Khởi động (start) / Dừng (Stop) / Kiểm tra trạng thái (status) của Oracle Listener lsnrctl <action> <listener_name> Với: <action> là start/stop/status: Tương ứng […]