Thay đổi đường dẫn thư mục data của MySQL / MariaDB


Do tính chất của dự án, mình muốn thay đổi thư mục mặc định lưu trữ dữ liệu (data) mặc định của MySQL / MariaDB, chuyển sang 1 volume được mount với 1 ổ đĩa khác hoặc lưu trữ trên 1 thư mục được mount với 1 NFS Server chẳng hạn! Vậy hướng dẫn dưới đây vinasupport.com sẽ giúp các bạn thay đổi đường dẫn thư mục data của MySQL / MariaDB

Bước 1: Kiểm tra dường dẫn thư mục data hiện tại của MySQL / MariaDB

Mặc định đường dẫn thư mục data nằm ở /var/lib/mysql trên Linux Server, để chắc chắn chúng ta sử dụng command sau để xác nhận

mysql -u root -p -e "SELECT @@datadir;"

Kết quả:

Bước 2: Stop MySQL / MariaDB Service

Để chuyển thư mục data không bị ảnh hưởng đến serice đang chạy chúng ta dừng MySQL / MariaDB

sudo systemctl stop mysql.service

Kiểm tra lại bằng command sau:

sudo systemctl status mysql.service

Bước 3: Copy dữ liệu từ thư mục data hiện tại tới thư mục mới

Tạo thư mục mới

sudo mkdir -p /mnt/data/mysql
sudo chown mysql:mysql /mnt/data/mysql

copy dữ liệu tới thư mục mới

sudo rsync -avzh /var/lib/mysql/ /mnt/data/mysql

Bước 4: Sửa file my.conf để nhận đường dẫn mới

Đường dẫn của file my.conf trên MariaDB là: /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf

Đường dẫn của file my.conf trên MySQL là: /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf

Thêm hoặc sửa:

[mysqld]
datadir=/mnt/data/mysql

Bước 5: Khởi động lại MySQL / MariaDB Service

sudo systemctl start mysql.service

Bước 6: Xác nhận lại thư mục data của MySQL / MariaDB

Thử lại với command line ở bước 1 chúng ta thấy đường dẫn đã được thay đổi.

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web