Danh sách Tutorial

Sử dụng cURL trong Laravel


cURL viết tắt của Client URL là một công cụ dòng lệnh (command line tool) dùng để kiểm tra kết nối từ URL và cho phép truyền dữ liệu. cURL sử dụng nhiều giao thức hỗ trợ khác nhau như: HTTP, HTTPS, FTPS

Sử dụng cURL trong Laravel

Đoạn mã sau trong Laravel sẽ thực hiện CURL tới website: vinasupport.com và trả về source

<?php
$endpoint = "https://vinasupport.com";
$client = new \GuzzleHttp\Client();
$id = 5;
$value = "ABC";

$response = $client->request('GET', $endpoint, ['query' => [
    'key1' => $id,
    'key2' => $value,
]]);

// url will be: https://vinasupport.com/test.php?key1=5&key2=ABC;

$statusCode = $response->getStatusCode();
$content = $response->getBody();


// or when your server returns json
// $content = json_decode($response->getBody(), true);

Nguồn: vinasupport.com

SHARE

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web