Danh sách Tutorial

Cài đặt và debug Laravel với Laravel Debugbar


Laravel Debugbar 1 package của Laravel giúp cho việc debug Laravel một cách dễ dàng. Nó là 1 trong những package được khuyến khích sử dụng nhiều nhất cho Laravel

Các tính năng chính của Laravel Debugbar

  • QueryCollector: Hiển thị toàn bộ SQL Query, bao gồm binding + timing
  • RouteCollector: Các thông tin về roue
  • ViewCollector: Hiển thị view đang được load
  • EventsCollector: Hiển thị các event
  • LaravelCollector: Hiển thị Laravel version và  môi trường
  • LogsCollector: Hiển thị thông tin log mới nhất
  • FilesCollector: Hiển thị danh sách file được include/require bởi PHP
  • ConfigCollector: Hiển thị các giá trị config
  • CacheCollector: Hiển thị thông tin về Cache

Cài đặt Laravel Debugbar

Để cài đặt Laravel Debugbar chúng ta sử dụng công cụ quản lý package của PHP là Composer

composer require barryvdh/laravel-debugbar --dev

Cấu hình Laravel Debugbar

Thêm ServiceProvider vào file config/app.php

Barryvdh\Debugbar\ServiceProvider::class,

Nếu bạn muốn log message thì add thêm dòng này vào config/app.php

'Debugbar' => Barryvdh\Debugbar\Facades\Debugbar::class,

Copy package config tới file local config của bạn bằng lệnh sau:

php artisan vendor:publish --provider="Barryvdh\Debugbar\ServiceProvider"

Kết quả:

Nguồn: vinasupport.com

SHARE

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web