Danh sách Tutorial

Cài đặt và sử dụng MongoDB với Laravel


MongoDBhệ quản trị CSDL NoSQL phổ biến nhất trên thế giới. Tuy nhiên mặc định Laravel PHP Framework lại không hỗ trợ MongoDB. Vì vậy trong tutorial này, VinaSupport.com sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và tích hợp MongoDB vào project Laravel.

Cài đặt MongoDB

Các bạn vui lòng tham khảo bài viết: Hướng dẫn cài đặt MongoDB 

Cài đặt MongoDB PHP Extension

Để cài đặt mongodb Extension cho PHP, chúng ta sử dụng command sau:

sudo /opt/lampp/bin/pecl install mongodb

Sau đó thêm dòng sau vào file php.ini và restart lại httpd

extension=mongodb.so

Cài đặt package jenssegers/mongodb cho Laravel

Đâu là thư viện giúp cho Laravel có thể thao tác với MongoDB. Cài đặt thông qua Composer

composer require jenssegers/mongodb

Sửa file config/app.php thêm MongoServiceProvider

Jenssegers\Mongodb\MongodbServiceProvider::class,

Thêm kết nối vào file config/database.php

'mongodb' => [
  'driver' => 'mongodb',
  'host' => env('DB_HOST', '127.0.0.1'),
  'port' => env('DB_PORT', 27017),
  'database' => env('DB_DATABASE', 'homestead'),
  'username' => env('DB_USERNAME', 'homestead'),
  'password' => env('DB_PASSWORD', 'secret'),
  'options' => [
    // here you can pass more settings to the Mongo Driver Manager
    // see https://www.php.net/manual/en/mongodb-driver-manager.construct.php under "Uri Options" for a list of complete parameters that you can use


    'database' => env('DB_AUTHENTICATION_DATABASE', 'admin'), // required with Mongo 3+
  ],
],

Chú ý: Trên Ubuntu 16.04 fix lỗi

Sử dụng các command sau đây để fix lỗi này

strings /opt/lampp/lib/libstdc++.so.6 | grep CXXABI
locate libstdc++.so.6
strings /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6 | grep CXXABI
sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6 /opt/lampp/lib/libstdc++.so.6

Nguồn: vinasupport.com

SHARE

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web