Quản lý User, Group trên Linux bằng Command Line


Khi được giao quản lý máy chủ Linux, sẽ yêu cầu bạn biết cách thêm, chỉnh sửa, tạm dừng hoặc xóa tài khoản người dùng và cấp cho người dùng quyền cần thiết đối với tệp, thư mục và các tài nguyên hệ thống khác để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Dưới đây là 1 số thao tác quản lý User, Group trên HDH Linux bằng Command Line.

1. Quản lý User

1.1. Kiểm tra danh sách User

Danh sách user của Linux được lưu trong file /etc/passwd, để xem danh sách user này sử dụng lệnh cat

cat /etc/passwd

Thông tin của 1 user trong file /etc/passwd

[username]:[x]:[UID]:[GID]:[Comment]:[Home directory]:[Default shell]

Hiển thị thông tin 1 user bằng lệnh id

id user1

1.2. Tạo mới một user

Để thêm một user mới, chúng ta sử dụng lệnh adduser hoặc useradd trên Linux với quyền sudo
useradd là native command được built-in trong hệ thống, còn adduser là perl script sử dụng useradd như là 1 back-end nên về cơ bản 2 lệnh này là giống nhau.

Nếu dùng lệnh man để xem manual của 2 lệnh thì đều ra kết quả của useradd.

sudo adduser user1

Tạo nhiều user

#!/bin/bash
for i in $( cat users.txt ); do
useradd $i
echo "user $i added successfully!"
echo $i:$i"123" | chpasswd
echo "Password for user $i changed successfully"
done

1.2. Thêm/Xóa user vào group

Để add 1 user vào group sử dụng command usermod

sudo usermod -a -G root user1

Thêm user vào nhiều group

sudo usermod -a -G group1,group2 user1

Thêm nhiều user vào 1 group

sudo gpasswd -M user1,user2,user3 group1

Xóa user khỏi 1 group

sudo gpasswd -d username groupname

1.3. Thay đổi mật khẩu của user

sudo passwd user1

Trường hợp không chỉ rõ user thì sẽ thay đổi mật khảu của user hiện tại.

1.4. Thay đổi thông tin User

Để thay đổi thông tin user chúng ta sử dụng lệnh usermod

Thay đổi đường dẫn thư mục home của user

sudo usermod --home /home/user10/ user1

1.5. Lock và Unlock 1 user

sudo usermod --lock user1
sudo usermod --unlock user1

1.6. Xóa 1 user

sudo userdel user1

2. Quản lý group

2.1. Kiểm tra danh sách group

Thông tin của 1 group trong file /etc/group, tương tự để hiển thị danh sách group chúng ta sử dụng command cat

cat /etc/group

Thông tin 1 group trong file /etc/group như sau:

[Group name]:[Group password]:[GID]:[Group members]

2.2. Tạo mới 1 group

Tạo 1 group

sudo groupadd group1

Tạo nhiều group

sudo groupadd group1, group2, group3

2.3. Liệt kê danh sách User trong Groups

sudo groups
sudo groups user1

2.4. Xóa 1 group

sudo groupdel group1

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web