Cài đặt và cấu hình Xdebug với XAMPP trên Ubuntu


Là một lập trình viên PHP, thì công việc của bạn thường xuyên phải debug PHP, xử lý các vấn đề vễ lỗi PHP. Vì vậy hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn 1 extension rất hữu ích cho việc debug các chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP.

Giới thiệu về Xdebug

Xdebug là gì? Xdebug là một chương trình PHP mở rộng (PHP Debug Extension) giúp các lập trình viên có thể dễ dàng hơn trong việc debug cho chương trình.

Thông tin debug (gỡ lỗi) mà Xdebug có thể cung cấp bao gồm:

  • Thông tin đầy đủ về đường dẫn, vị trí của thông báo lỗi PHP
  • Thông tin về bộ nhớ cấp pháp cho chương trình
  • thông tin lược tả cho các tập lệnh PHP (PHP Profiles)
  • Phân tích phạm vi mã

Xdebug giúp cho việc debug trở lên dễ dàng bằng việc cho phép các lập trình viên tạo các điểm breakpoint ( điểm dừng ) ở các vị trí khác nhau trên đoạn source code của chương trình để tạm dừng quá trình thực thi của chương trình ở vị trí đó, đồng thời đưa ra phân tích cho đoạn source của chương trình.

Cài đặt Xdebug với XAMPP trên Ubuntu

Đâu tiên cần cài đặt XAMPP – Phần mềm PHP Webserver Stack, các bạn có thể tham khảo hướng dẫn ở đây: Cài đặt và cấu hình Xampp trên Windows/Linux

1. Ubuntu Software Update

Trong repository của Ubuntu có sẵn Xdebug Extension để cài đặt các bạn dùng command sau:

sudo apt-get install php5-xdebug

2. Compile Xdebug Source

Để download và compile trực tiếp từ source các bạn sử dụng các command sau:

wget https://xdebug.org/files/xdebug-2.6.1.tgz
tar -xvzf xdebug-2.6.1.tgz
cd xdebug-2.6.1
sudo /opt/lampp/bin/phpize
sudo ./configure –enable-xdebug –with-php-config=/opt/lampp/bin/php-config
sudo make
sudo cp modules/xdebug.so /opt/lampp/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20170718

Updated: Trường hợp compile source với php7.2 và xdebug 2.7

wget https://xdebug.org/files/xdebug-2.7.0.tgz
tar -xvzf xdebug-2.7.0.tgz
cd xdebug-2.7.0/
sudo apt-get install autoconf
sudo /opt/lampp/bin/phpize
sudo ./configure --with-php-config=/opt/lampp/bin/php-config
sudo cp modules/xdebug.so /opt/lampp/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20170718/
sudo /opt/lampp/lampp restart

3. PECL Installation

Sử dụng command sau:

sudo /opt/lampp/bin/pecl install xdebug

Nếu kết quả câu lệnh trên giống như bên dưới thì các bạn compile thành công

Nếu gặp lỗi: ERROR: `phpize’ failed

Thì các bạn chạy lệnh bên dưới

sudo /opt/lampp/bin/pecl install php-dev

Cấu hình Xdebug

Để xdebug hoạt động cùng với XAMPP cần thêm thông tin vào file php.ini của XAMPP

Trên Ubuntu sửa file /opt/lampp/etc/php.ini và thêm đoạn source sau:

[zend]
zend_extension="/opt/lampp/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20170718/xdebug.so"

[xdebug]
xdebug.remote_enable=1
xdebug.remote_autostart = 1
xdebug.remote_host=localhost
xdebug.remote_port=9000
xdebug.remote_handler=dbgp

Sau đó khởi động lại xampp

Kiểm tra xdebug đã cài đặt thành công chưa sử dụng command sau:

/opt/lampp/bin/php -m

 

Nguồn: vinasupport.com

 

 

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web