[Perl] Mở, đọc, sửa và xóa file và thư mục


Trong series về lập trình Perl, mình giới thiệu bài viết hướng dẫn sử dụng Perl 5 để thao tác với text file (Mở, đọc, sửa và xóa file)

1. Thao tác với file

Sử dụng function open trong Perl để mở file

– Syntax: open(filehandlemodefilename)
– Mode:

mode operand
read <
write >
append >>

1.1. Mở một file text

Đoạn code để mở file text có tên là sample.txt

use strict;
use warnings;
 
my $filename = 'sample.txt';
my $fh;
if (open($fh, '<', $filename)) {
 print "File ${filename} opened successfully!\n";
} else {
 warn "Could not open file '${filename}', Error: $!\n";
}
close($fh);

1.2. Mở file text và đọc nội dung một file text

Đoạn code mở file sample.txt và đọc nội dung theo từng line và in ra màn hình

my $filename = 'sample.txt';
my $fh;
if (open($fh, '<', $filename)) {
  while (my $row = <$fh>) {
    chomp $row;
    print "$row\n";
  }
} else {
  warn "Could not open file '${filename}', Error: $!\n";
}
close($fh);

1.3. Tạo và ghi nội dung vào một file text

Ở trường hợp này

 • Nếu file chưa tồn tại => Tạo file text có nội dung là ‘We are vinasupport.com’
 • Nếu file đã tồn tại => Viêt đè nội dung ‘We are vinasupport.com’ lên file cũ.
my $filename = 'sample.txt';
my $fh;
if (open($fh, '>', $filename)) {
  print $fh 'we are vinasupport.com';
} else {
  warn "Could not create file '${filename}', Error: $!\n";
}
close($fh);

1.4. Tạo hoặc chèn nội dung vào một file text đã tồn tại

Ở trường hợp này

 • Nếu file chưa tồn tại => Tạo file text có nội dung là ‘We are vinasupport.com’
 • Nếu file đã tồn tại => Thêm đoạn text ‘We are vinasupport.com’ ở bên dưới nội dung file cũ.
my $filename = 'sample.txt';
my $fh;
if (open($fh, '>>', $filename)) {
  print $fh "we are vinasupport.com\n";
} else {
  warn "Could not create file '${filename}', Error: $!\n";
}
close($fh);

1.5. Sao chép hoặc đổi tên file

– Sao chép (Copy) file

use File::Copy qw(copy);

my $file_from = 'sample.txt';
my $file_to = 'new_sample.txt';

copy $file_from, $file_to;

– Đổi tên (Rename) file

use File::Copy qw(move);

my $old_file = 'sample.txt';
my $new_file = 'new_sample.txt';

move $old_file, $new_file;

Hoặc đơn giản sử dụng hàm rename built-in sẵn của Perl

rename $old_file, $new_file;

1.6. Xóa file

Sử dụng hàm unlink built-in sẵn của Perl

my $file = 'sample.txt';

unlink $file or die "Could not remove file '${file}'. Error: $!";

2. Thao tác với thư mục

2.1. Tạo thư mục

Sử dụng function mkdir (directory, mask)

my $newDir = 'myFolder';

mkdir($newDir, 0755) or die "Could not create the directory '${newDir}'. Error: $!";

2.2. Tạo thư mục với thư mục con trong nó

Ở trường hợp 2.1 ta chỉ có thể tạo được 1 thư mục, muốn tạo thư mục với thư mục con ở bên trong, tham khảo đoạn code Perl sau

use File::Path 'mkpath';

my $newPath = 'vinasupport.com/Linux/Ubuntu';
my $verbose = 1;
my $mode = 0755;

mkpath($newPath, $verbose, $mode) or die "Could not create the directory '${newPath}'. Error: $!";

Kết quả ta được cấu trúc đường dẫn như sau:

2.3. Xóa thư mục, thư mục con và file trong nó

use File::Path 'rmtree';

my $path = 'vinasupport.com';
my $verbose = 1;
my $safe = 1;

rmtree ($path, $verbose, $safe ) or die "Could not delete the directory '${path}'. Error: $!";

2.4. Liệt kê file trong thư mục

Đoạn code sau sẽ hiển thị danh sách file trong 1 thư mục sử dụng function opendir của Perl

my $dir = '/tmp';

opendir(DIR, $dir) or die $!;

while (my $file = readdir(DIR)) {

  # Use a regular expression to ignore files beginning with a period
  next if ($file =~ m/^\./);
  print "$file\n";
}

closedir(DIR);

Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết

Nguồn vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

Có 2 bình luận trong bài viết “[Perl] Mở, đọc, sửa và xóa file và thư mục”

 1. ĐỨC THỌ

  thanh menu trang của bạn làm khá thất bại nhé . Không nhìn thấy ghi chữ gì hết. Bạn nên để chữ màu đen hoặc nâu thì mình thấy ok nhất .

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web