Lấy danh sách các cột của một bảng trong PostgreSQL


Câu lệnh SQL sau sẽ giúp các bạn lấy danh sách các cột (column) trong 1 bảng của PostgreSQL 1 cách dễ dàng.

VD: Lấy danh sách các cột trong bảng hr_employee của addon hr trong CRM odoo.

select
  c.column_name,
  c.data_type,
  pgd.description
from pg_catalog.pg_statio_all_tables as st
inner join pg_catalog.pg_description pgd on (
  pgd.objoid = st.relid
)
inner join information_schema.columns c on (
  pgd.objsubid  = c.ordinal_position and
  c.table_schema = st.schemaname and
  c.table_name  = st.relname
)
WHERE 
c.table_schema = 'public'
AND
c.table_name = 'hr_employee'

Kết quả:

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web