Lấy giá trị checksum MD5, SHA1 của file sử dụng Python


md5, sha1 là 2 hàm băm nổi tiếng nhất thường được sử dụng để mã hóa mật khẩu. Ngoài ra nó cũng thường được sử dụng để kiểm tra tính toàn vẹn của tệp tin, khi được sao chép từ nơi này sang nơi khác, hoặc tải trên mạng internet về. Hôm nay vinasupport.com sẽ hướng dẫn các bạn lấy giá trị md5sha1 của 1 file sử dụng ngôn ngữ lập trình Python.

Lấy giá trị md5 của file sử dụng Python

Với python 3.8+ trở lên

import hashlib

with open("vinasupport.pdf", "rb") as f:
  file_hash = hashlib.md5()
  while chunk := f.read(8192):
    file_hash.update(chunk)

# print(file_hash.digest())
# to get a printable str instead of bytes
print(file_hash.hexdigest())

Kết quả:

Với python 3.7 trở xuống

with open("vinasupport.pdf", "rb") as f:
  file_hash = hashlib.md5()
  chunk = f.read(8192)
  while chunk:
    file_hash.update(chunk)
    chunk = f.read(8192)

print(file_hash.hexdigest())

Chú ý: đọc file 8192 (or 2¹³) bytes sẽ giúp bạn giảm bộ nhớ sử dụng để xử lý code.

Lấy giá trị sha1 của file sử dụng Python

Với Python 3.11

import hashlib

def sha256sum(filename):
  with open(filename, 'rb', buffering=0) as f:
    return hashlib.file_digest(f, 'sha256').hexdigest()

Với Python < 3.11

import hashlib

def sha256sum(filename):
  h = hashlib.sha256()
  b = bytearray(128*1024)
  mv = memoryview(b)
  with open(filename, 'rb', buffering=0) as f:
    while n := f.readinto(mv):
      h.update(mv[:n])
  return h.hexdigest()

Với Python < 3.8

import hashlib

def sha256sum(filename):
  h = hashlib.sha256()
  b = bytearray(128*1024)
  mv = memoryview(b)
  with open(filename, 'rb', buffering=0) as f:
    for n in iter(lambda : f.readinto(mv), 0):
      h.update(mv[:n])
  return h.hexdigest()

Lấy giá trị sum bằng thư viện Simple File Checksum

Trả về các giá trị MD5, SHA1, SHA256, SHA384, hoặc SHA512 của một file

Cài đặt bằng lệnh

pip3 install simple-file-checksum

Sử dụng

>>> from simple_file_checksum import get_checksum
>>> get_checksum("tst/file.txt")
'9e107d9d372bb6826bd81d3542a419d6'
>>> get_checksum("tst/file.txt", algorithm="MD5")
'9e107d9d372bb6826bd81d3542a419d6'
>>> get_checksum("tst/file.txt", algorithm="SHA1")
'2fd4e1c67a2d28fced849ee1bb76e7391b93eb12'

Bên trên là tất cả các cách đê lấy giá trị check sum md5, sha1 bẳng Python thông dụng nhất!

 

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web