Đóng dấu bản quyền watermark video trên Linux


Có 2 cách để đóng dấu bản quyền (Watermark) một video trên Linux (Ubuntu/ CentOS/ Red Hat) dễ dàng nhất là sử dụng command line:

Đóng dầu bản quyền bằng command: ffmpeg

Cài đặt command ffmpeg

# Trên Ubuntu
sudo apt install ffmpeg

# Trên CentOS / Redhat
sudo yum install ffmpeg

Sử dụng command ffmpeg

ffmpeg -i input.mp4 -i watermark.png -filter_complex "overlay=1500:1000" output.mp4

Tùy chọn overlay = của ffmpeg cho phép tôi chỉ định vị trí trên cùng bên trái của hình ảnh sẽ xuất hiện trên video. Vì vậy, điều chỉnh những con số đó dựa trên độ phân giải của hình mờ và video của bạn. Chỉ định vị trí cụ thể của lớp phủ tính bằng pixel – 10:10 đặt video 10 pixel từ trên xuống và 10 pixel từ bên trái. (tọa độ x: y)

Đóng dầu bản quyền bằng command: avconv

sử dụng command avconv

avconv -i input.mp4 -i watermark.png -filter_complex 'overlay=x=main_w-overlay_w-10:y=main_h-overlay_h-10' output.mp4

avconv có một cú pháp phức tạp hơn. Có thể chỉ định vị trí tuyệt đối bằng overlay = x = 1500: y = 1000 hoặc sử dụng vị trí tương đối với overlay = x = main_w-overlay_w-10: y = main_h-overlay_h-10.

Kết quả:

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web