Thay đổi hostname trong Linux Ubuntu/Debian/Centos/Redhat


Hostname là chương trình được sử dụng để thiết lập hoặc hiển thị tên máy chủ, tên miền hoặc tên nút hiện tại của hệ thống Linux. Những tên này được sử dụng bởi các phần mềm network để xác định trên hệ thống mạng.

Thay đổi hostname của HDH Linux

1 – Kiểm tra hostname hiện tại của hệ thống

root@ubuntu:~# hostname 
ubuntu

2 – Thay đổi hostname vĩnh viễn

Bạn cần reboot lại máy chủ hoặc kết nối lại SSH

# change hostname
root@ubuntu:~# hostname vinasupport.com 
root@ubuntu:~# hostname 
vinasupport.com   # Hostname đã được thay đổi

3 – Sửa hostname tạm thời.

root@ubuntu:~# hostnamectl set-hostname dlp.srv.world
# show settings
root@ubuntu:~# hostnamectl 
  Static hostname: vinasupport
Transient hostname: vinasupport.com
     Icon name: computer-vm
      Chassis: vm
    Machine ID: 418d62ba5b904acf99b67e26594db71e
      Boot ID: 41d92864958c40918567663fe2345baa
  Virtualization: oracle
 Operating System: Ubuntu 16.04.4 LTS
      Kernel: Linux 4.13.0-36-generic
   Architecture: x86-64

Một số command làm việc với hostname của Linux

VD 1: Hiển thị hostname hiện tại của hệ thống

$ hostname

VD 2: Hiển thị địa chỉ IP của máy chủ

$ hostname -i

VD 3: Hiển thị Domain Name

$ hostname -d

VD 4: Hiển thị hostname (Ở định dạng ngắn gon):

$ hostname -s

Với người sử dụng Windows Server hay Windows 10 muốn thay đổi hostname thì có thể tham khảo bài viết sau: Thay đổi hostname trên Windows Server / Windows 10

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web