[Python 3] Thêm button vào Tree View Header trên Odoo


Ở bài trước, mình đã hướng dẫn các bạn tạo 1 module là My_Contacts kế thừa từ module có sẵn trên Odoo là Contacts. Bây giờ mình sẽ tạo 1 button trên trang quản lý contacts của module Contacts và link nó đến trang My_Contacts mà mình vừa tạo.

Vị trí thêm button sẽ là giữa nút Create và Import của trang Contacts (Tree View Header)

Bước 1: Tạo 1 file xml ở thư mục views/my_contact_view.xml có nội dung như sau:

<odoo>
 <data>
  <record model="ir.actions.act_window" id="my_contacts_action_window">
   <field name="name">My Contacts Window</field>
   <field name="res_model">res.partner</field>
   <field name="type">ir.actions.act_window</field>
   <field name="view_type">form</field>
   <field name="view_mode">kanban,tree,form,activity</field>
  </record>
 </data>
</odoo>

Nó định nghĩa 1 action có id là: my_contacts_action_window

Bước 2: Tạo 1 file static/src/xml/tree_view_button.xml để hiển thị button có tên là “My Contacts”

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <template id="my_contacts_template" xml:space="preserve">
     <t t-extend="KanbanView.buttons">
      <t t-jquery="button" t-operation="after">
        <button t-if="widget.modelName == 'res.partner'" class="btn btn-primary my-contacts-button" type="button">My Contacts</button>
      </t>
     </t>
  </template>

Bước 3: Tạo 1 file static/src/js/tree_view_button.js để lắng nghe sự kiện click vào button “My Contacts”

odoo.define('my_contacts.menu.tree', function(require) {
  "use strict";

  var KanbanController = require("web.KanbanController");
  var ListController = require("web.ListController");
  var includeDict = {
    renderButtons: function () {
      this._super.apply(this, arguments);
      var self = this;
      self.$buttons.on('click', '.my-contacts-button', function () {
        self._rpc({
          route: '/web/action/load',
          params: {
            action_id: 'my_contacts.my_contacts_action_window',
          },
        })
        .then(function(r) {
          console.log(r);
          return self.do_action(r);
        });
      });
    }
  };

  KanbanController.include(includeDict);
  ListController.include(includeDict);
});

Bước 4: Tạo 1 file views/tree_view_asset.xml để load file tree_view_button.js mà ta vừa tạo

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<odoo>
   <data>
      <template id="assets_backend" name="tree view menu" inherit_id="web.assets_backend">
         <xpath expr="." position="inside">
            <script type="text/javascript" src="my_contacts/static/src/js/tree_view_button.js"></script>
         </xpath>
      </template>
   </data>
</odoo>

Bước 5: Load các file xml này vào file __manifest__.py

Kết quả:

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web