Tạo bảng trong Database với WordPress và PHP


Khi tạo WordPress Theme, bạn cần tạo bảng trong Database của WordPress, chúng ta sử dụng đoạn code PHP sau đây:

Đầu tiên là gọi biến global $wpdb và require file upgrade.php của WordPress:

<?php
global $wpdb;
$dbPrefix = $wpdb->base_prefix;

require_once(ABSPATH . 'wp-admin/includes/upgrade.php');

Sau đó gọi function dbDelta với đối số truyền vào là câu lệnh SQL

<?php
dbDeltal('<sql_query_here>');

VD: Tạo 1 bảng CSDL

<?php
global $wpdb;
$dbPrefix = $wpdb->base_prefix;

require_once(ABSPATH . 'wp-admin/includes/upgrade.php');

dbDelta("CREATE TABLE `{$dbPrefix}postinfo` (
  `post_id` bigint(20) UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
  `is_featured` tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0',
  `is_hot` tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0',
  `show_thumbnail` tinyint(3) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0',
  `source_content` longtext COLLATE utf8mb4_unicode_ci,
  `tutorial_short_title` varchar(200) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `tutorial_level` tinyint(2) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0',
  PRIMARY KEY (post_id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;");

Kết quả:

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web