Hướng dẫn cài đặt trình duyệt Edge trên Linux


Như vậy cuối cùng Microsoft cũng đã đưa trình duyệt Edge của mình lên trên Linux. Điều này là khá tốt cho người sử dụng Linux, hay các lập trình viên web. Bạn có thể xây dựng các website, và test giao diện chúng trên các trình duyệt Chrome, Firefox, Edge. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt trình duyệt Edge trên Linux (Ubuntu / Debian / CentOS / RHEL / Fedora / OpenSUSE / SLES).

Bước 1: Cài đặt Edge Repository

Trên Ubuntu / Debian / LinuxMint

curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | gpg --dearmor > microsoft.gpg
sudo install -o root -g root -m 644 microsoft.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/edge stable main" > /etc/apt/sources.list.d/microsoft-edge-dev.list'
sudo rm microsoft.gpg

Trên CentOS / RHEL / Red Hat / Fedora

sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
sudo dnf config-manager --add-repo https://packages.microsoft.com/yumrepos/edge
sudo mv /etc/yum.repos.d/packages.microsoft.com_yumrepos_edge.repo /etc/yum.repos.d/microsoft-edge-dev.repo

Trên OpenSUSE / SLES

sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
sudo zypper ar https://packages.microsoft.com/yumrepos/edge microsoft-edge-dev

Bước 2: Cài đặt Edge

Trên Ubuntu / Debian / LinuxMint

sudo apt update
sudo apt install microsoft-edge-dev

Trên CentOS / RHEL / Red Hat / Fedora

sudo dnf install microsoft-edge-dev

Trên OpenSUSE / SLES

sudo zypper refresh
sudo zypper install microsoft-edge-dev

Kết quả sau khi cài đặt Edge

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web