Hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu 20.04 / 22.04


Docker là một giải pháp ảo hóa môi trường đang được sử dụng phổ biến hiện nay. VinaSupport.com cũng có 1 bài viết hướng dẫn các bạn cài đặt Docker trên môi trường Windows 10. Bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cài đặt Docker trên môi trường Ubuntu Linux cụ thể là Ubuntu 20.04

Nếu bạn chưa biết Docker là gì thì vui lòng tham bài viết sau:

Cài đặt Docker trên Ubuntu 22.04

Bài viết này có thể áp dụng trên tất cả các phiên bản của Ubuntu từ 16.04 đến 22.04

Gỡ bỏ phiên bản cũ của Docker

sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc

Cài đặt Docker Repository

Bước 1: Update các package và cài các package cần thiết

sudo apt-get update

sudo apt-get install \
ca-certificates \
curl \
gnupg \
lsb-release

Bước 2: Thêm Docker’s official GPG key:

sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg

Bước 3: Thêm Docker Repository

echo \
"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
$(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

Cài đặt Docker

Sử dụng lệnh apt để cài đặt  trên Ubuntu

sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin docker-compose

Xác nhận kết quả cài đặt thành công bằng việc run container hello world

sudo docker run hello-world

 

Nguồn: vinsupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web