Convert Video thành ảnh động GIF trên Linux


Chúng ta có những đoạn video trên Tiktok, Facebook hay Youtube. Chúng ta muốn chia sẻ chúng cho bạn bè qua Facebook Messenger, Skype,…. Nhưng thay vì muốn gửi đường dẫn video tới bạn bè mình. Chúng ta muốn gửi trực tiếp cho họ. Thay vì gửi video, chúng ta có thể chuyển chúng thành ảnh GIF để nó play được trực tiếp thay vì bấm nút phát video. Ở bài viết này, vinasupport.com sẽ hướng dẫn các bạn convert các đoạn video nhỏ sang ảnh động GIF. Video nhỏ thôi nhé, chứ dài cả tiếng thì :(((

Để convert video thành ảnh động GIF trên Linux, chúng ta cần cài đặt công cụ xử lý video là ffmpeg

Cài đặt package ffmpeg

Lệnh cài đặt trên Ubuntu

sudo apt install ffmpeg

Hướng dẫn convert video thành ảnh GIF

Sau khi cài đặt xong package, chúng ta thực hiện convert video

VD: Có video vinasupport.com.mp4 với định dạng MP4

Giờ mình tiến hành convert sang ảnh động GIF bằng command ffmpeg

Output của command:

[admin@vinasupport.com ~]:~/tiktok$ ffmpeg -i vinasupport.com.mp4 vinasupport.gif
ffmpeg version 4.2.4-1ubuntu0.1 Copyright (c) 2000-2020 the FFmpeg developers
 built with gcc 9 (Ubuntu 9.3.0-10ubuntu2)
 configuration: --prefix=/usr --extra-version=1ubuntu0.1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-nvenc --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared
 WARNING: library configuration mismatch
 avcodec   configuration: --prefix=/usr --extra-version=1ubuntu0.1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --disable-filter=resample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librsvg --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-nvenc --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared --enable-version3 --disable-doc --disable-programs --enable-libaribb24 --enable-liblensfun --enable-libopencore_amrnb --enable-libopencore_amrwb --enable-libtesseract --enable-libvo_amrwbenc
 libavutil   56. 31.100 / 56. 31.100
 libavcodec   58. 54.100 / 58. 54.100
 libavformat  58. 29.100 / 58. 29.100
 libavdevice  58. 8.100 / 58. 8.100
 libavfilter   7. 57.100 / 7. 57.100
 libavresample  4. 0. 0 / 4. 0. 0
 libswscale   5. 5.100 / 5. 5.100
 libswresample  3. 5.100 / 3. 5.100
 libpostproc  55. 5.100 / 55. 5.100
Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from 'vinasupport.com.mp4':
 Metadata:
  major_brand   : isom
  minor_version  : 512
  compatible_brands: isomiso2avc1mp41
  information   : {"com.bytedance.info": "{}"}
  encoder     : Lavf58.45.100
 Duration: 00:00:12.31, start: 0.000000, bitrate: 1773 kb/s
  Stream #0:0(und): Video: h264 (High) (avc1 / 0x31637661), yuv420p(tv, bt709), 576x720 [SAR 1:1 DAR 4:5], 1774 kb/s, 25 fps, 25 tbr, 12800 tbn, 50 tbc (default)
  Metadata:
   handler_name  : VideoHandler
  Stream #0:1(und): Audio: aac (HE-AACv2) (mp4a / 0x6134706D), 44100 Hz, stereo, fltp, 32 kb/s (default)
  Metadata:
   handler_name  : SoundHandler
Stream mapping:
 Stream #0:0 -> #0:0 (h264 (native) -> gif (native))
Press [q] to stop, [?] for help
[swscaler @ 0x5620493ecf00] No accelerated colorspace conversion found from yuv420p to bgr8.
Output #0, gif, to 'vinasupport.gif':
 Metadata:
  major_brand   : isom
  minor_version  : 512
  compatible_brands: isomiso2avc1mp41
  information   : {"com.bytedance.info": "{}"}
  encoder     : Lavf58.29.100
  Stream #0:0(und): Video: gif, bgr8, 576x720 [SAR 1:1 DAR 4:5], q=2-31, 200 kb/s, 25 fps, 100 tbn, 25 tbc (default)
  Metadata:
   handler_name  : VideoHandler
   encoder     : Lavc58.54.100 gif
frame=  77 fps=0.0 q=-0.0 size=  4864kB time=00:00:03.05 bitrate=13064.2kbits/frame= 152 fps=151 q=-0.0 size=  9984kB time=00:00:06.05 bitrate=13518.8kbits/frame= 212 fps=140 q=-0.0 size=  17664kB time=00:00:08.45 bitrate=17124.7kbits/frame= 267 fps=132 q=-0.0 size=  25856kB time=00:00:10.65 bitrate=19888.5kbits/frame= 301 fps=129 q=-0.0 Lsize=  31123kB time=00:00:12.01 bitrate=21228.8kbits/s speed=5.15x  
video:31123kB audio:0kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 0.000063%

Cuối cùng ta được ảnh GIF sau khi đã convert thành công

 

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web