Import dữ liệu từ CSV tới MySQL bằng PHP


Làm thế nào để import dữ liệu từ 1 file CSV tới MySQL? Đoạn code PHP sau đây sẽ thực hiện việc import dữ liệu từ file CSV tới MySQL. Nó sẽ thực hiện theo các bước như sau:

 1. Đọc các tham số truyền vào
 2. Tạo bảng CSDL
 3. Đọc file CSV và import dữ liệu từ file CSV tới MySQL

Import dữ liệu từ CSV tới MySQL bằng lệnh SQL

Việc import dữ liệu từ CSV tới MySQL chúng ta sử dụng lệnh sql là LOAD DATA của MySQL

LOAD DATA INFILE "/home/vinasupport/file.csv"
INTO TABLE <table_name>
COLUMNS TERMINATED BY ','
OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
ESCAPED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n'
IGNORE 1 LINES;

Với <table_name> là bảng CSDL mà bạn muốn import.

Import dữ liệu từ CSV tới MySQL bằng PHP

Tạo 1 file php là: import-csv.php có nội dung như sau:

<?php 
error_reporting(E_ALL);
$host = 'localhost';
$user = 'root';
$pass = '';
$database = 'vinasupport';
$delimiter = ';'; // By default ,

$db = mysqli_connect($host, $user, $pass,$database);

if (!$db) {
  echo "Error: Unable to connect to MySQL." . PHP_EOL;
  echo "Debugging errno: " . mysqli_connect_errno() . PHP_EOL;
  echo "Debugging error: " . mysqli_connect_error() . PHP_EOL;
  exit;
}

/********************************************************************************/
// Parameters: filename.csv table_name

$argv = $_SERVER['argv'];

if($argv[1]) { $file = $argv[1]; }
else {
  echo "Please provide a file name\n"; exit; 
}
if($argv[2]) { $table = $argv[2]; }
else {
  $table = pathinfo($file);
  $table = $table['filename'];
}

/********************************************************************************/
// Get the first row to create the column headings

$fp = fopen($file, 'r');
$frow = fgetcsv($fp,0,$delimiter);
$columns = '';
foreach($frow as $column) {
  if($columns) $columns .= ', ';
  $columns .= "`$column` varchar(191)"; // Max varchar for utf8mb4!!
}

$create = "create table if not exists $table ($columns);";
//Debug
echo $create."\n";
mysqli_query($db,$create);

/********************************************************************************/
// Import the data into the newly created table.

$file = $_SERVER['PWD'].DIRECTORY_SEPARATOR.$file;
$q = "load data local infile '$file' into table $table fields terminated by '$delimiter' ignore 1 lines";
//Debug
echo $q."\n";
mysqli_query($db,$q);

Để chạy đoạn code trên chúng ta sử dụng command sau:

php import-csv.php <path_of_csv_file> <table_name>

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web