Top 9 lệnh kiểm tra thông số CPU trên Linux


Khi bạn nhận được 1 VPS cài đặt hệ điều hành Linux, chúng ta cần kiểm tra các thông số phần cứng. Đặc biệt là thông tin về CPU – trái tim của hệ thống máy chủ. Bài viết này, vinasupport.com sẽ giới thiệu 9 lênh Linux phổ biến nhất trong việc kiểm tra thông số CPU trên Linux. Bài viết được thực hiện trên VPS của Vultr – Nhà cung cấp máy Cloud VPS hàng đầu thế giới hiện nay.

1. Lệnh lscpu

Lệnh lscpu Linux Command kiểm tra cấu trúc của CPU

2. Lệnh cat /proc/cpuinfo

Lệnh cat Linux Command này dùng để đọc thông tin CPU từ file /proc/cpuinfo chứa các thông số của CPU

cat /proc/cpuinfo

3. Lệnh dmidecode

Lênh dmidecode Linux Command Lấy thông tin phần cứng SMBIOS từ sysfs

sudo dmidecode --type processor

4. Lệnh cpuid

Lệnh cpuid Linux Command không có sẵn trên hệ thống Linux, để  cài  đặt các bạn sử dụng command sau:

# Trên Ubuntu/Debian/Linux Mint
sudo apt install cpuid

# Trên CentOS/RHEL/Fedora
sudo yum install cpuid

Chạy lệnh kiểm tra thông số CPU ta được

5. Lệnh lshw

Lệnh lshw Linux Command (List Hardware Configuration) – Liệt kê thông tin phần cứng

lshw -C CPU

6. Lệnh hwinfo

Lệnh hwinfo Linux Command (hardware Information) không có sẵn trên các hệ thống Linux, để cài đặt chúng ta sử dụng command sau:

# Trên Ubuntu/Debian/Linux Mint
sudo apt install hwinfo

# Trên CentOS/RHEL/Fedora
sudo yum install hwinfo

Kết quả  của lệnh hwinfo:

7. Lệnh inxi

Lệnh inxi Linux Command không có sẵn trên các hệ thống Linux, để cài đặt chúng ta sử dụng command sau:

# Trên Ubuntu/Debian/Linux Mint
sudo apt install inxi

# Trên CentOS/RHEL/Fedora
sudo yum install inxi

Kết quả output thông tin CPU của lệnh inxi như sau:

inxi -C

8. Lệnh nproc

Lệnh nproc Linux Command sử dụng để kiểm tra số lượng CPU

9. Lệnh getconf _NPROCESSORS_ONLN

Lệnh getconf Linux Command cũng được sử dụng để kiểm tra số lượng CPU

getconf _NPROCESSORS_ONLN

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web