Tạo 1 Block trong bộ soạn thảo Gutenberg WordPress Editor


Gutenberg là bộ soạn mới của WordPress từ version 5.0, quản lý nội dung bài viết bằng các Blocks. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo 1 Block cho riêng mình ngoài các Block được hỗ trợ sẵn của Gutenberg WordPress Editor.

1. Đăng ký 1 block vào file functions.php

<?php
function gutenberg_vinasupport_sample_01_register_block() {
  wp_register_script(
    'gutenberg-examples-01',
    get_bloginfo('template_url') . '/src/assets/gutenberg-examples-01.js',
    array( 'wp-blocks', 'wp-i18n', 'wp-element', 'wp-editor' )
  );

  register_block_type( 'gutenberg-examples/example-01', array(
    'editor_script' => 'gutenberg-examples-01',
  ) );

}
add_action( 'init', 'gutenberg_vinasupport_sample_01_register_block' );

2. Tạo script xử lý nội dung của Block

Tạo 1 block có tên là “Example: H1“: Nội dung xử lý là insert nội dung “Hello World, we are vinasupport team” trong thẻ H1 vào bộ soạn thảo của WordPress.

Tạo file js có đường dẫn /src/assets/gutenberg-examples-01.js trong theme của WordPress. Bạn có thể đặt đường dẫn file này ở bất cứ đâu.

Nội dung file /src/assets/gutenberg-examples-01.js như sau:

( function( blocks, element ) {
  var el = element.createElement;

  var blockStyle = {
    backgroundColor: '#900',
    color: '#fff',
    padding: '20px',
  };

  blocks.registerBlockType( 'gutenberg-examples/example-01', {
    title: 'Example: H1',
    icon: 'universal-access-alt',
    category: 'layout',
    edit: function() {
      return el(
        'h1',
        { style: blockStyle },
        'Hello World, we are vinasupport team.'
      );
    },
    save: function() {
      return el(
        'h1',
        { style: blockStyle },
        'Hello World, we are vinasupport team.'
      );
    },
  } );
}(
  window.wp.blocks,
  window.wp.element
));

Kết quả: 

Bạn đã tạo thành công Block

Sau khi click vào Block “Example: H1”

3. Tạo script xử lý nội dung động cho Block

Giờ chúng ta tạo 1 script xử lý phức tạp hơn cho Block. Tạo Block với 1 bộ soạn thảo cho nhập dự liệu.

Nội dung của file /src/assets/gutenberg-examples-01.js bây giờ như sau:

( function( blocks, editor, i18n, element ) {
 var el = element.createElement;
 var __ = i18n.__;
 var RichText = editor.RichText;

 blocks.registerBlockType( 'gutenberg-examples/example-03-editable', {
  title: __( 'Example: Editable', 'gutenberg-examples' ),
  icon: 'universal-access-alt',
  category: 'layout',

  attributes: {
   content: {
    type: 'array',
    source: 'children',
    selector: 'p',
   },
  },

  edit: function( props ) {
   var content = props.attributes.content;
   function onChangeContent( newContent ) {
    props.setAttributes( { content: newContent } );
   }

   return el(
    RichText,
    {
     tagName: 'p',
     className: props.className,
     onChange: onChangeContent,
     value: content,
    }
   );
  },

  save: function( props ) {
   return el( RichText.Content, {
    tagName: 'p', value: props.attributes.content,
   } );
  },
 } );
}(
 window.wp.blocks,
 window.wp.editor,
 window.wp.i18n,
 window.wp.element
) );

Kết quả chúng ta có 1 block mới có tên là “Example: Editable

Và sau khi insert vào WordPress Editor:

 

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web