Plyr – Thư viện HTML 5 Video Player cho các website phim


Hôm nay mình xin giới thiệu một thư viện, mà mình thấy khá hay. Rất phù hợp cho các website về phim hoặc chia sẻ video. Đó là thư viện Plyr – Một thư viện video player dựa trên ngôn ngữ HTML 5 + CSS 3 + Javascript

Các tính năng chính

 • 📼 Hỗ trợ nhiều định dạng HTML Video & Audio, YouTube & Vimeo
 • 💪 Hõ trợ VTT chú thích và trình đọc màn hình
 • 🔧 Customizable – Dễ dàng customize theo ý bạn
 • 😎 Clean HTML
 • 📱 Hỗ trợ Responsive – làm việc với bất kỳ kích thước màn hình
 • 💵 Monetization – hỗ trợ kiếm tiền từ video của bạn
 • 📹 Streaming – hỗ trợ hls.js, Shaka và dash.js streaming playback
 • 🎛 Hõ trợ API
 • 🔎 Fullscreen
 • ⌨️ Shortcuts Keyboard
 • 🖥 Picture-in-Picture
 • 📱 Playsinline – supports the playsinline attribute
 • 🏎 Speed controls – adjust speed on the fly
 • 📖 Multiple captions – Hõ trợ nhiều tiêu đề
 • 🌎 i18n – Hỗ trợ đã ngôn ngữ
 • 👌 Preview thumbnails – ảnh xem trước
 • 🤟 No frameworks – written in “vanilla” ES6 JavaScript, no jQuery required
 • 💁‍♀️ Sass – to include in your build processes

Tích hợp Plyr vào project

Để tích hợp chúng ta gọi đoạn javascript sau:

<script src="path/to/plyr.js"></script>
<script>
 const player = new Plyr('#player');
</script>

Sử dụng HTML 5 – Video

<video id="player" playsinline controls data-poster="/path/to/poster.jpg">
 <source src="/path/to/video.mp4" type="video/mp4" />
 <source src="/path/to/video.webm" type="video/webm" />

 <!-- Captions are optional -->
 <track kind="captions" label="English captions" src="/path/to/captions.vtt" srclang="en" default />
</video>

Sử dụng HTML 5 – Audio

<audio id="player" controls>
 <source src="/path/to/audio.mp3" type="audio/mp3" />
 <source src="/path/to/audio.ogg" type="audio/ogg" />
</audio>

Embed Youtube

<div class="plyr__video-embed" id="player">
 <iframe
  src="https://www.youtube.com/embed/bTqVqk7FSmY?origin=https://plyr.io&amp;iv_load_policy=3&amp;modestbranding=1&amp;playsinline=1&amp;showinfo=0&amp;rel=0&amp;enablejsapi=1"
  allowfullscreen
  allowtransparency
  allow="autoplay"
 ></iframe>
</div>

Embed Vimeo

<div class="plyr__video-embed" id="player">
 <iframe
  src="https://player.vimeo.com/video/76979871?loop=false&amp;byline=false&amp;portrait=false&amp;title=false&amp;speed=true&amp;transparent=0&amp;gesture=media"
  allowfullscreen
  allowtransparency
  allow="autoplay"
 ></iframe>
</div>

Giao diện hiển thị

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web