Cấu hình Virtual Network Interface (NIC ảo) trên CentOS 7 / Redhat 7


Hướng dẫn sau sẽ giúp bạn cấu hình Virtual Network Interface (NIC ảo) để có thể gán nhiều địa chỉ IP trên 1 hardware network interface (NIC) phần cứng duy nhất.

VD: Trên hệ thống của mình (CentOS 7). có Network Interface enp0s3 (Trên RHEL 7 thì là eth0) có địa chỉ IP là: 10.0.2.15 như hình bên dưới.

Mình muốn tạo 2 NIC ảo với 2 địa chỉ IP là: 10.0.2.1610.0.2.17. Vậy mình tạo 2 cấu hình mạng như sau:

Network Interface 1:  (enp0s3:0) với đường dẫn: /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3:0

DEVICE="enp0s3:0"
NETBOOT="yes"
TYPE="Ethernet"
BOOTPROTO="none"
NAME="enp0s3:0"
ONBOOT="yes"
IPADDR="10.0.2.16"
NETMASK="255.0.0.0"
GATEWAY="10.0.2.2"

Network Interface 2: (enp0s3:1) với đường dẫn: /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3:1

DEVICE="enp0s3:1"
NETBOOT="yes"
TYPE="Ethernet"
BOOTPROTO="none"
NAME="enp0s3:1"
ONBOOT="yes"
IPADDR="10.0.2.17"
NETMASK="255.0.0.0"
GATEWAY="10.0.2.2"

Sau đó restart lại network

sudo systemctl restart network

Kết quả kiểm tra lại bằng câu lệnh “ip addr show“. Như bạn đã thấy chúng ta đã thành công thêm 2 NIC ảo với 2 địa chỉ IP bên cạnh địa chỉ IP 10.0.2.15

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web