Cách thêm địa chỉ IP cho Linux Server


Một thủ thuật nhỏ giúp các bạn thêm 1 địa chỉ IP vào Linux Server. Đầu tiên, các bạn phải biết được tên card mạng của Linux Server. Sử dụng command sau để xác nhận:

ip addr

Kết quả của lệnh ip addr, mình xác định được trên Linux Server của mình đang có 2 card mạng là enp0s3enp0s8,

Giả sử bạn muốn thêm 1 địa chỉ IP mới cho card enp0s3 thì có những 3 cách sau đây:

Cách 1: Sử dụng IP Command

– Cú pháp: 

ip address add [ip]/[mask] dev [nic]

– Ví dụ: Mình thử add địa chỉ 10.0.2.16 vào card enp0s3

ip address add 10.0.2.15/24 dev enp0s3

– Kêt quả: địa chỉ IP mới đã được thêm vào thành công.

Để xóa địa chỉ IP khỏi card mạng, thì đơn giản sử dụng command sau:

ip address del 10.0.2.15/24 dev enp0s3

Cách 2: Sử dụng ifconfig command

– Cú pháp:

ifconfig [nic]:0 [IP] netmask [mask] up

– Ví dụ: 

ifconfig enp0s3:0 10.0.2.16 netmask 255.255.255.0 up

Cách 3: Thêm địa chỉ IP vĩnh viễn bằng cách sửa file network script

Trên Ubuntu, sửa file /etc/network/interfaces, thêm nội dung sau vào

auto enp0s3:1
iface enp0s3:1 inet static
address 192.168.0.1
gateway 192.168.0.254
netmask 255.255.255.0

Nếu muốn thêm nhiều IP khác nữa thì sửa enp0s3:1 thành enp0s3:2enp0s3:3

Trên Centos, thì các bạn sửa file /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3

 

 

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web