Thêm Menu vào trang quản trị Admin của WordPress


Để thêm một Menu vào trang quản trị Admin của WordPress các bạn thêm một action admin_menu như sau:

// Admin Menu
add_action('admin_menu', function (){
  // Register Coupon Manager Page
  add_menu_page(
    __( 'Coupon Manager', 'coupon-manager' ),
    'Coupon Manager',
    'manage_options',
    'admin.php?page=coupon-manager',
    'couponManagerPage',
    'src/icon.png',
    6
  );
});
// Function
function couponManagerPage(){
  echo "Coupon Page Manager";
}

Trong đó:

 • admin.php?page=coupon-manager: Menu slug
 • manage_options: là những user có quyền quản lý options
 • couponManagerPage: Function khi bấm vào menu gọi đến
 • src/icon.png: icon trên menu
 • 6: là thứ tự hiển thị

Kết quả bạn có menu giống như sau:

Bây giờ chúng ta thêm 1 menu à 1 sub menu của menu vừa tạo ở trên, hãy sửa tiếp đoạn code trên như sau:

// Admin Menu
add_action('admin_menu', function (){
  // Register Coupon Manager Page
  ...

  // Register Link Manager Page
  add_submenu_page(
    'admin.php?page=coupon-manager',
    'Links',
    'Links',
    'manage_options',
    'admin.php?page=coupon-links',
    'LinkManagerPage',
  );
});
...
function LinkManagerPage(){
  echo "Link Page Manager";
}

Với

 • admin.php?page=coupon-manager là menu slug menu cha
 • admin.php?page=coupon-links là menu slug của sub menu
 • LinkManagerPage là function gọi tới

Kết quả cuối cùng chúng ta có

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web