Giám sát Log Real-Time trên trình duyệt với Log.io


Quản lý server, chúng ta phải thường xuyên theo dõi giám sát file log. Tuy nhiên việc truy cập server, rồi gõ lệnh xem file log khá bất tiện và mất nhiều thời gian. Đôi khi chúng ta còn đãng trí không thể nào nhớ ra đường dẫn file log. Vì vậy, có 1 công cụ hỗ trợ chúng ta có thể giám sát các file log từ trình duyệt của mình. Đó là sử dụng Log.io

Giới thiệu Log.io

Log.io sẽ kiểm tra file log được cấu hình, nếu như nó phát hiện có sự thay đổi. Nó sẽ gửi nội dung thay đổi tới server thông qua TCP/IP và hiển thị lên trình duyệt thông qua Socket.io.

Log.io gồm 2 phần:

  • Server: Nhận nội dung thay đổi của file log từ Harvester, và đóng vai trò là 1 web server.
  • Harvester: Theo dõi file log và gửi nội dung thay đổi tới Server

Cài đặt Log.io (Ubuntu/Debian)

Vì Log.io chỉ support python 2.7.x và nodejs 7.6.x, vì vậy cần cài đặt 2 package này.  Nên sử dụng tài khoản root để cài đặt. Sử dụng tài khoản thông thường sẽ phát sinh khá nhiều vấn đề trong quá trình cài đặt.

Cài đặt python 2.7.x

Để cài đặt Python 2.7.x sử dụng các command sau:

Đầu tiên là nâng cấp và cài các packages cần thiết của HDH

# Upgrade + install necessary packages
apt-get update
apt-get install build-essential checkinstall
apt-get install libreadline-gplv2-dev libncursesw5-dev libssl-dev libsqlite3-dev tk-dev libgdbm-dev libc6-dev libbz2-dev

Compile source của Python 2.7.x

# Compile python 2.7
cd /tmp
wget https://www.python.org/ftp/python/2.7.16/Python-2.7.16.tgz
tar xzf Python-2.7.16.tgz
cd Python-2.7.16
./configure --enable-optimizations
make altinstall

Tạo symbolic link để sử dụng command python

# Make symbolic link
ln -s /usr/local/bin/python2.7 /usr/bin/python

Cài đặt NodeJS 7.6.x

Chú ý nên cài đặt NodeJS phiên bản này, vì được khuyến nghị bởi tác giả và VinaSupport đã thử nghiệm thành công, các phiên bản Node JS khác gặp rất nhiều lỗi.

cd /root/
wget https://nodejs.org/dist/v6.7.0/node-v6.7.0-linux-x64.tar.xz
tar -xf node-v6.7.0-linux-x64.tar.xz

Sửa file: ~/.bashrc, thêm:

PATH=/root/node-v6.7.0-linux-x64/bin:$PATH

chạy lệnh source ~/.bashrc để update lại biến môi trường

Cài đặt Server & Harvester

npm install -g log.io --user "root"

Config file ~/.log.io/harvester.conf, đặt các đường dẫn của file log ở đây:

Cuối cùng khởi động Log.io

nohup log.io-server &
nohup log.io-harvester &

Mở đường dẫn http://<domain_hoac_dia_chi_IP>:28778 để xem nội dung file log thay đổi.

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web