Thư viện Requests

[Python] Lấy đường dẫn Redirect URL sử dụng Requests

Để lấy đường dẫn Redirect URL (Chuyển hướng URL), với Python 3 ta sử dụng thư viện Requests. Đầu tiên chúng ta import thư viện Requests của Python import requests Gọi đên URL mà sẽ chuyển hướng r = requests.get(‘http://vinasupport.com’) Sau đó kiểm tra nếu status code trả về thành công với mã 200 thì […]