Source code

Hướng dẫn checkout chỉ 1 file hoặc 1 folder trên GIT

Trên Git, khi update source code về chúng ta thường sử dụng lệnh Git Pull. Nhưng câu lệnh này sẽ thay thế toàn bộ source code trên máy của chúng ta bằng source code mới nhất. Trong trường hợp bạn chỉ muốn cập nhật source của 1 file, hoặc 1 folder thôi thì hãy sử […]

Thay đổi đường dẫn URL của Git repository

Khi đường dẫn checkout của Git thay đổi, để có thể tiếp tục thao tác được với source code của dự án. Chúng ta phải thay đổi đường dẫn remote upstream trên máy Local của chúng ta. Việc đó thực sự dễ dàng bằng việc sử dụng command sau: 1. Kiểm tra đường dẫn URL […]

Convert định dạng file DOS tới Unix trên Linux

Trong một dự án phần mềm, môi trường phát triển thường là Windows hoặc Linux. Với mỗi môi trường khác nhau, nó có những điểm khác nhau giống như là: Đường dẫn khác nhau / hoặc \ Windows không phân biệt chữ hoa, chữ thường, còn Linux thì có Windows sử dụng dấu xuống dòng […]