Bật XAMPP chạy tự động khi khởi động Ubuntu


XAMPPphần mềm PHP Stack được yêu thích của lập trình viên web PHP. Bản thân mình cũng đang sử dụng XAMPP để chạy Web Server làm Localhost trên Ubuntu. Tuy nhiên, để bật Web Server lên thì mình phải thực hiện chạy lệnh khởi động XAMPP. Vì vậy để tiết kiện thời gian, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo script để bật XAMPP mỗi khi Ubuntu khởi động.

Để bật XAMPP trên Ubuntu chúng ta phải sử dụng command sau:

$ sudo /opt/lampp/lampp start

Vì vậy để XAMPP có thể tự động bật, thì trong quá trình khởi động của Ubuntu, chúng ta cần phải chạy được command này. Để làm được điều này thì chúng ta cần tạo 1 script khởi động ở thư mục /etc/init.d/

Tạo script khởi động

Mở terminal lên và chạy lệnh sau:

$ sudo gedit /etc/init.d/lampp

Thêm nội dung sau:

#!/bin/bash
### BEGIN INIT INFO
# Provides: lampp
# Required-Start:    $local_fs $syslog $remote_fs dbus
# Required-Stop:     $local_fs $syslog $remote_fs
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: Start lampp
### END INIT INFO
/opt/lampp/lampp start

Gán quyền thực thi cho file vừa tạo

$ sudo chmod +x /etc/init.d/lampp

Sau đó chạy command sau, để Ubuntu nhận file và update lệnh

$ sudo update-rc.d lampp defaults

Để xem XAMPP đã có thể tự chạy được chưa các bạn chạy lệnh reboot để khởi động lại Ubuntu

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web