Validate dữ liệu

GUMP – Thư viện Validate mạnh của PHP giống với Laravel

Điều mà mình ấn tượng nhất với Laravel chính là thư viện Validate của nó. Thực sự rất sáng tạo, và khi chuyển sang 1 dự án khác không sử dụng Laravel giống như WordPress chẳng hạn, mình muốn tìm 1 thư viện Validate như thế và nó chính là GUMP. Github: https://github.com/Wixel/GUMP GUMP là […]

Một số hàm xử lý validate dữ liệu trong Javascript / Jquery

Validate dữ liệu là rất cần thiết khi bạn lập trình. Nó tránh cho hệ thống của bạn lưu trữ dữ liệu không chính xác, đồng thời cảnh bảo người dùng rằng dữ liệu không đúng để nhập lại. Dưới đây, VinaSupport sẽ tổng hợp các đoạn source code xử lý validate dữ liệu trong […]