SHJS

Top 5 thư viện Javascript Code Highlighter tốt nhất

Bạn có 1 trang web, bạn biết một ngôn ngữ lập trình, bạn muốn chia sẻ những đoạn mã code mà bạn viết. Sau đây là 5 thư viện Javascript Code HighLighter dùng để hiển thị mã code một cách đẹp mắt và dễ nhìn. 1. highlightJS HighLightJS là 1 trong những thư viện Code HighLighter […]