Remote Linux Server

Thực thi Command Line trên Linux sử dụng Python

Để thực thi Command Line trên Linux, chúng ta có cách cách sau đây: 1. Sử dụng module os Module os là module sẵn có trong Python, chúng ta có thể gọi ra sử dụng bất cứ lúc nào mà không cần phải cài đặt gì cả. Xem xét ví dụ sau: import os os.system(‘ls […]

[Python 3] Kết nối SSH và chạy command trên Remote Linux Server

Tiếp series lập trình Python, xin giới thiệu với các bạn đoạn code Python 3 sau sử dụng thư viện paramiko có nhiệm vụ kết nối SSH tới 1 Remote Linux Server và chạy command “cat /etc/*-release” trên đó. Kết nối SSH và chạy command sử dụng Python 3 import paramiko ssh = paramiko.SSHClient() # […]