Netcat

Tạo 1 port listener trên Linux sử dụng Netcat

Cài đặt Netcat Nếu chưa cài đặt Netcat, chúng ta sử dụng command sau để cài đặt. # on Ubuntu / Debian / Linux Mint sudo apt install -y netcat # on RHEL / Redbat / CentOS / Fedora sudo yum install -y netcat Tạo port listener trên Linux nc -l 5000 Nó sẽ tạo […]