Cài đặt Package

Kiểm tra thông tin package trước khi cài đặt trên Linux

Cách cài đặt thông dụng trên Linux vẫn là dùng  command line. Vì vậy nếu bạn muốn biết trước gói package mà bạn muốn cài đặt như thế nào thì có thể tham khảo những cách bên dưới đây. Kiểm tra thông tin package trên Ubuntu / Debian / LinuxMint Với Ubuntu, chúng ta thường […]