AWS Free Tier

Những giới hạn sử dụng của tài khoản AWS Free Tier

Amazon cho phép chúng ta sử dụng dịch vụ Amazon Web Service (AWS) miễn phí 1 năm thông qua tài khoản AWS Free Tier. Nhưng không phải miễn phí toàn bộ dịch vụ AWS, mà bạn sẽ bị giới hạn chỉ được phép sử dụng 1 số dịch vụ, tài nguyên, thời gian sử dụng. […]