Shell Scripting

[Shell Script] Rename / Đổi tên hàng loạt file trong 1 thư mục

Để đổi tên 1 loạt các file trong 1 thư mục sử dụng Shell Script, chúng ta viết 1 file rename-files.sh có nội dung như sau: #! /bin/sh # # Rename Multifiles MEDIA_DIR=’/Users/vinasupport/Movies’ NO=1 # Excecute cd $MEDIA_DIR for file in *.mp4; do if [[ $NO == 100 ]] then break fi mv “$MEDIA_DIR/$file” “/$MEDIA_DIR/video_$NO.mp4” […]

[Shell Script] Replace chuỗi trong 1 file sử dụng bash script

Trong trường hợp bạn muốn thay thế một chuỗi ký tự trong 1 file, thường chúng ta sẽ mở nó vào với 1 trình soạn thảo text editor như notepad++, vs code… Sau đó dùng chức năng replace chuỗi mà công cụ cung cấp. Tuy nhiên nếu nó là 1 file nặng vài chục mb […]

[Shell Script] Đọc và xử lý Parameters và Arguments

Để đọc và xử lý các Parameter trong Shell Script, chúng ta xem xét các ví dụ dưới đây. Đọc và xử lý tham số trong Shell Script Để truyền tham số vào trong 1 script (viết bằng Shell Script) /bin/bash my-script.sh <param_1> <param_2> … <param_n> VD: Tạo 1 shell script có nội dung như […]

[Shell script] Script tự động backup Source Code & Database

Source code và database là 2 thứ cực kỳ quan trọng của 1 website. Vì vậy cần có 1 giải pháp tự động backup hàng ngày là cần thiết để đảm bảo nếu có sự cố xảy ra thì chúng ta hoàn toàn có thể khôi phục lại. Script tự động backup Đoạn script sau […]

[Shell script] Kiểm tra và khởi động lại Service trên Linux Server

Nếu xảy ra một sự cố nào đó trên Linux Server, mà làm dừng 1 dịch vụ (Linux Service) như mysql chẳng hạn. Điều đó có thể khiến cho website của chúng ta bị dừng hoạt động bởi vì HDH Linux không thể tự khởi động lại service. Vì vậy đoạn script (Sử dụng Shell […]

[Shell script] Tạo câu hỏi xác nhận [Y/N] – Confirmation Prompt

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn, tạo 1 câu hỏi (Confirmation Prompt) để người dùng xác nhận (Yes/No) trong lập trình Shell Script (Bash) Đầu tiên tạo 1 file bash có tên là: confirm.sh với nội dung như sau: Với Bash có version >= 3.2 #!/bin/bash # for Bash >= version 3.2: read -r […]

Kết nối SSH và chạy command trên Remote Linux Server sử dụng Shell Script

Tiếp tục series về lập trình Shell Script, vinasupport sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng viết 1 script đơn giản để kết nối ssh tới 1 máy chủ Linux từ xa và chạy các command trên đó. Để thực hiện kết nối tới 1 server, việc đầu tiên chúng ta cần là setup 1 […]

[Shell script] Script kiểm tra kết nối mạng trên Linux Server

Để kiểm tra kết nối mạng (Test Network Connections) trên Linux/Unix Server, chúng ta thường sử dụng lệnh ping để kiểm tra kết nối. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra kết nối từ 1 server ra ngoài, hoặc kiểm tra kết nối tới 1 server sử dụng shell script. Đây là […]