Shell Scripting

Kết nối SSH và chạy command trên Remote Linux Server sử dụng Shell Script

Tiếp tục series về lập trình Shell Script, vinasupport sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng viết 1 script đơn giản để kết nối ssh tới 1 máy chủ Linux từ xa và chạy các command trên đó. Để thực hiện kết nối tới 1 server, việc đầu tiên chúng ta cần là setup 1 […]

[Shell script] Script kiểm tra kết nối mạng trên Linux Server

Để kiểm tra kết nối mạng (Test Network Connections) trên Linux/Unix Server, chúng ta thường sử dụng lệnh ping để kiểm tra kết nối. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra kết nối từ 1 server ra ngoài, hoặc kiểm tra kết nối tới 1 server sử dụng shell script. Đây là […]