Tài liệu / Ebook

Chia sẻ tài liệu LPI Linux Tiếng Việt

Tài liệu LPI Linux Tiếng Việt, đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Giấy phép Công cộng GNU. Bản dịch này không phải do Tổ chức Phần mềm Tự do ấn hành. Tài liệu Quản trị hệ thống Linux là cuốn giáo trình bổ ích, được xây dựng với mục đích chuyển […]