Tài khoản AWS Free Tier

Những giới hạn sử dụng của tài khoản AWS Free Tier

Amazon cho phép chúng ta sử dụng dịch vụ Amazon Web Service (AWS) miễn phí 1 năm thông qua tài khoản AWS Free Tier. Nhưng không phải miễn phí toàn bộ dịch vụ AWS, mà bạn sẽ bị giới hạn chỉ được phép sử dụng 1 số dịch vụ, tài nguyên, thời gian sử dụng. […]