Fix lỗi mount NFS

Fix lỗi: mount.nfs4: mounting failed, reason given by server: No such file or directory

Khi thực hiện việc cài đặt và cấu hình NFS Server và NFS Client trên CentOS 7, mình gặp 1 vấn đề là không thể thực hiện mount với NFSv4. Lỗi như sau: mount.nfs4: mounting 172.20.108.213:/var/nfs/share failed, reason given by server: No such file or directory Nguyên nhân Do tạo folder share sử dụng tham số […]