Confirmation Prompt

[Shell script] Tạo câu hỏi xác nhận [Y/N] – Confirmation Prompt

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn, tạo 1 câu hỏi (Confirmation Prompt) để người dùng xác nhận (Yes/No) trong lập trình Shell Script (Bash) Đầu tiên tạo 1 file bash có tên là: confirm.sh với nội dung như sau: Với Bash có version >= 3.2 #!/bin/bash # for Bash >= version 3.2: read -r […]