Danh sách Tutorial

Django


Django là 1 web framework miễn phí, phần mềm mã nguồn mở (Open source) được thiết kế theo mô hình MTV (Model-Template-Vews). Nó được quản lý và phát triển bởi tổ chức Django Software Foundation (DSF)

Mục tiêu chính của Django là dễ dàng tạo ra các trang web phức tạp, dựa trên cơ sở dữ liệu. Framework làm việc nhấn mạnh khả năng tái sử dụng và “khả năng cắm” của các thành phần, ít mã hơn, ít khớp nối, phát triển nhanh chóng và nguyên tắc không lặp lại chính mình. Python được sử dụng xuyên suốt, ngay cả đối với các tệp cài đặt và mô hình dữ liệu. Django cũng cung cấp giao diện tạo, đọc, cập nhật và xóa quản trị tùy chọn được tạo động thông qua xem xét nội dung và được định cấu hình thông qua các mô hình quản trị.

Django là gì? Tổng quan về Django Framework

Django là gì? Django là 1 web framework miễn phí, phần mềm mã nguồn mở (Open source) được thiết kế theo mô hình MTV (Model-Template-Vews). Nó được quản lý và phát triển bởi tổ chức Django Software Foundation (DSF) Mục tiêu chính của Django là dễ dàng tạo ra các trang web phức tạp, dựa trên cơ sở […]